Działka AG – 12 000m2
Południowa, Śmigiel, gmina Śmigiel, powiat kościański, województwo wielkopolskie, 64-030, Polska
2.640.000zł - Działka, Nieruchomości komercyjne
RH-20421-property 12000

Na sprzedaż działka AG w miejscowości Śmigiel.

POWIERZCHNIA I LOKALIZACJA:
Działka o powierzchni 12 000 m2 zlokalizowana jest 2,4 km od węzła S5 (Śmigiel Południe).
Działka (bez uwzględnienia drogi wewnętrznej) ma wymiary: 85x115x151x93m – teren płaski.

MPZP:
Działak objęta jest MPZP i oznaczona symbolem P/U, czyli z przeznaczenim pod zabudowę techniczno-produkcjo-usługową.
W szczegółach MPZP pozwala na zagospodarowanie działki zgodnie z wytycznymi: 

  1. przeznaczenie podstawowe obiekty produkcyjne, składy i magazyny, zabudowa usługowa z wyłączeniem obiektów oświatowych, kulturalnych, społecznoopiekuńczych i zdrowotnych;
  2. przeznaczenie dopuszczalne — drogi wewnętrzne, sieci infrastruktury technicznej, zieleń towarzysząca;
  3. lokalizacja zabudowy z uwzględnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy, określonych na rysunku planu;
  4. maksymalna powierzchnia zabudowy — 60% powierzchni terenu;
  5. minimalna powierzchnia zieleni — 15% powierzchni terenu, głównie jako strefa zieleni towarzyszącej zabudowie i obiektom budowlanym;
  6. maksymalna wysokość budynków — 15 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu;
  7. stosowanie rozwiązań o wysokich walorach architektonicznych w obiektach, ze szczególnym uwzględnieniem elewacji budynków od strony drogi publicznej ul. Południowej;
  8. ogrodzenie ażurowe, odpowiadające formą, materiałem i kolorystyką zabudowie kubaturowej działki, o wysokości do 1,80 m, uzupełnione pnączami lub żywopłotem, z wykluczeniem litego muru i ogrodzeń betonowych
  9. nakaz zapewnienia stanowisk postojowych dla samochodów osobowych w ilości nie mniejszej niż 3 stanowiska na każde 100 m powierzchni użytkowej obiektu lub 1 stanowisko na 3 zatrudnionych;
  10. dla obiektów wymagających obsługi pojazdami ciężarowymi nakaz zapewnienia stanowisk załadunku i wyładunku towarów oraz postoju samochodów.

MEDIA I INFRASTRUKTURA:
Dostęp do drogi publicznej ul. Południowej.
Linia średniego napięcia 3 m od granicy działki
Linia niskiego napięcia 16m od granic działki
Woda, kanalizacja, gaz i światłowód w drodze

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Mapa