Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Anna Sytek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą SYTEK – NIERUCHOMOŚCI Anna Sytek w Poznaniu (61 – 775) przy ul. Wielka 21A, I piętro, lok. A, tel. 516 020 806, e-mail: biuro@sytek.pl, www.sytek.pl, NIP 7841923741, REGON 300017020
Administrator nie powołał Inspektora ochrony danych osobowych.
Możesz skontaktować się ze mną w następujący sposób:
a. listownie na adres: Poznań (61 – 775) ul. Wielka 21A, I piętro, lok. A
b. przez e-mail: biuro@sytek.pl
c. telefonicznie pod numerem: 516 020 806.
W jakim celu, na jakiej podstawie i jak długo będę przetwarzać Twoje dane osobowe?
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby wykonywać dla Ciebie umowę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub w związku z czynnościami podjętymi na Twoje żądanie, przed zawarciem takiej umowy. Podstawą przetwarzania danych jest w takiej sytuacji przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO . Po zakończeniu świadczenia usług, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres jaki nakazują przepisy prawa (np. przechowywanie dokumentacji księgowej) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Jako instytucja obowiązana w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu mam również obowiązek identyfikacji klienta i przetwarzania danych osobowych Klientów wskazanych w art. 36 ustawy. Następnie, będziemy przechowywać Twoje dane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach tzw. prawie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych. W pozostałych przypadkach, podstawą przetwarzania Twoich danych może być Twoja zgoda – 6 ust. 1 lit. a) RODO. Możesz udzielić nam zgody na przetwarzanie danych w konkretnym celu – np. marketingu, wysyłania wiadomości i ofert w przyszłości. W takiej sytuacji będziemy przetwarzać dane do czasu jej odwołania.
Komu będę przekazywać Twoje dane?
Odbiorcami Twoich danych mogą być potencjalni nabywcy nieruchomości, ich zbywcy, najemcy, wynajmujący, notariusze, urzędy i sądy, deweloperzy. Twoje dane trafią do naszego dostawcy usług IT, księgowości, dostawców oprogramowania, usług chmurowych. Mają oni wtedy status podmiotu przetwarzającego. Zawieramy z nimi jednak stosowne umowy, zgodnie z którymi mają obowiązek zabezpieczyć Twoje dane w sposób zgodny z prawem i przetwarzać je tylko w takim zakresie, na jaki im zezwolimy. Nie będę przekazywać Twoich danych do Państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
Jakie przysługują Ci prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeśli takie udzieliłeś
Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub mailowy.
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,
h. Prawo wniesienia skargi od organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dobrowolność przekazania danych
Przekazanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie takich danych jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, nr telefonu, adres e-mail, dane dotyczące stanu cywilnego i ustroju majątkowego małżeńskiego, dane dotyczące nieruchomości jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeśli odmówisz ich podania, nie będziemy mogli umowy zawrzeć i podjąć z Tobą współpracy.